Resources for culturally and linguistically diverse communities

Resources for culturally and linguistically diverse communities

 

للحصول على معلومات عن الميثامفيتامين باللغة العربية انقر هنا.

For methamphetamine information in Arabic click here:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/oth-9800/oth-9800-ara.pdf 

 

Để biết thông tin về ma túy đá bằng Tiếng Việt hãy nhấp vào đây:

For methamphetamine information in Vietnamese click here:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/oth-9800/oth-9800-vie.pdf

 

للحصول على معلومات عامة حول علاج إدمان الميثامفيتامين باللغة العربية راجع هذا الرابط ADF resource

For some general information about methamphetamine treatment in Arabic check out this ADF resource:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/oth-9805/oth-9805-ara.pdf 

 

Để biết một số thông tin chung về điều trị cai nghiện ma túy đá bằng Tiếng Việt, hãy xem nguồn thông tin ADF này

For some general information about methamphetamine treatment in Vietnamese check out this ADF resource:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/oth-9805/oth-9805-vie.pdf

 

‘알코올 및 약물 문제는 모든 가정에서 일어납니다’는 알코올 및 약물 문제가 모든 가정에서 일어날 수 있으며 알코올과 약물 문제에 관하여 전문가와 상담하는 것을 부끄러워하지 말도록 알려주는 요약 자료입니다. 다음을 확인하십시오:

Alcohol and drug issues happen in all kinds of families is a short resource that advises that alcohol and drug issues can occur in all kinds of families and that there is no shame about talking to a professional about alcohol and drug issues. Available in Korean at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/5185/bhc-5185-kor.pdf   

 

Các vấn đề về rượu và ma túy xảy ra ở mọi gia đình chính là nguồn thông tin ngắn cho biết rằng các vấn đề về rượu và ma túy có thể xảy ra ở mọi gia đình và không có gì xấu hổ khi nói chuyện với một chuyên gia về các vấn đề về rượu và ma túy. Hãy xem những thông tin này tại:

Alcohol and drug issues happen in all kinds of families is a short resource that advises that alcohol and drug issues can occur in all kinds of families and that there is no shame about talking to a professional about alcohol and drug issues. Available in Vietnamese at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/5185/bhc-5185-vie.pdf  

 

ปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดที่เกิดขึ้นในครอบครัวทุกรูปแบบเป็นแหล่งข้อมูลแบบกระชับที่บ่งบอกว่าปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว และการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอาย สามารถดูได้ที่:

Alcohol and drug issues happen in all kinds of families is a short resource that advises that alcohol and drug issues can occur in all kinds of families and that there is no shame about talking to a professional about alcohol and drug issues. Available in Thai  at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/5185/bhc-5185-tha.pdf 

 

Alkol ve uyuşturucu sorunları her ailede olabilir başlıklı belge, alkol ve uyuşturucu sorunlarının her ailede olabildiğini ve alkol ve uyuşturucu sorunları konusunda profesyonel bir kişiyle konuşmada utanılacak bir şey olmadığını açıklayan kısa bir kaynaktır. Kitapçığa şu adresten ulaşabilirsiniz:

Alcohol and drug issues happen in all kinds of families is a short resource that advises that alcohol and drug issues can occur in all kinds of families and that there is no shame about talking to a professional about alcohol and drug issues. Available in Turkish  at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/5185/bhc-5185-tur.pdf   

 

《身邊人嗑藥牽連親友》是一本手冊,其中載明了關於酗酒與嗑藥、所愛之人如何照顧自己以及治療選擇的資訊。閱覽地址:

Families and friends affected by the drug use of someone close is a booklet with facts about alcohol and other drug use, information on how loved ones can look after themselves and information on treatment options. Available in  traditional Chinese at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/7935/doh-7935-chi.pdf

 

Các gia đình và bạn bè bị ảnh hưởng bởi việc người thân sử dụng ma túy chính là tập sách nhỏ chứa các dữ kiện thực tế về việc sử dụng rượu và ma túy, thông tin về cách thức những người thân yêu có thể chăm sóc chính họ và thông tin về các lựa chọn điều trị. Hãy xem những thông tin này tại:

Families and friends affected by the drug use of someone close is a booklet with facts about alcohol and other drug use, information on how loved ones can look after themselves and information on treatment options. Available in Vietnamese at:

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/7935/doh-7935-vie.pdf

 

Also in this section…